ห้องสมุดบางนา

Tag

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 3 มิถุนายน 2567 : ปิดบริการ วันเสาร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. วันอาทิตย์         ...
Read More
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2567การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมกราคม 2567 ดังนี้ 1. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาวันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 1 มกราคม 2567 : ปิดบริการ วันเสาร์-อาทิตย์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. ...
Read More
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหงปิดให้บริการ วันที่ 13-15 ก.ค. 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
Read More
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดให้บริการ วันที่ 28-29 ก.ค. 2565เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
Read More
ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่าน เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Database)โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet และมีฐานข้อมูลให้เลือกเข้าอบรม ดังนี้ 1. ฐานข้อมูลกฎหมาย 3 มิติวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น.วิทยากรโดย คุณพิชัย โชติชัยพร จากห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดว๊านซ์ลีกัลเทคโนโลยี 2. ฐานข้อมูล Oxford Lawวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.วิทยากรโดย คุณอรวรรณ หอหิรัณย์ขจร จากบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 3. ฐานข้อมูล Gale e-Bookวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale, a Cengage Company 4. ฐานข้อมูล IQNewsClip & NewsCenterวันพุธที่ 23 มีนาคม...
Read More
สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ขอปิดให้บริการชั่วคราวฯ ทั้งในเวลาปกติและนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาดำเนินการเปิดให้บริการต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
Read More