December 2022

Month

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองเบื้องต้น ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะ การสร้างความหลากหลายในพื้นที่ทางสังคมให้มีชีวิตชีวา และการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคนิควิธีการออกแบบทางกายภาพ โดยนำเสนอตัวอย่างงานการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะที่มีความน่าสนใจ ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน พร้อมภาพประกอบที่จะทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้น ชื่อหนังสือ : พื้นที่สาธารณะ การออกแบบสำหรับทุกคนและสังคมผู้แต่ง : พู่กัน สายด้วงเลขเรียกหนังสือ : NA9053.S6 พ241 2565สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
พลตำรวจเอก ดร.ปิยะ อุทาโย กล่าวว่า “หนี้นอกระบบ เป็นมะเร็งร้ายกระทบชาวบ้านระดับรากหญ้า ต้องถอนรากถอนโคนอย่างจริงจัง”  ซึ่งในปัจจุบันปัญหาหนี้นอกระบบสูงขึ้น จึงต้องมีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง จากการสืบสวนทำให้ต้องตระหนักถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ (ACT : Accuracy, Coverage, Timeframe) เพื่อให้การแก้ปัญหาสำเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือ “คัมภีร์ปราบหนี้นอกระบบ ฉบับปฏิบัติการ” จึงถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามหนี้นอกระบบสำหรับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการบังคับใช้กฎหมายจากข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่จริง พร้อมสอนเทคนิคการสืบสวน มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา และช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ หนังสือเล่มนี้ถูกสังเคราะห์เนื้อหาออกมาให้เข้าใจได้ง่าย มีประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมในภาพรวม อย่าลืมมาตามอ่าน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหานี้ร่วมกันนะคะ ชื่อหนังสือ : คัมภีร์ปราบหนี้นอกระบบ ฉบับปฏิบัติการ ผู้แต่ง : ปิยะ อุทาโย เลขเรียกหนังสือ : HG3755 ป236 2564 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
อุปนิษัท เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำบอกเล่าเกี่ยวกับการสัมผัสประสบการณ์ทางอภิญญา ซึ่งเป็นธรรมะของศาสนาฮินดู ถือกันว่าอุปนิษัทคือส่วนที่จับใจที่สุดของพระเวท เป็นการบันทึกประสบการณ์ของเหล่าผู้ปฏิบัติทางจิตจนเกิดฌานสมาบัติ และได้บรรลุทางธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยนำมาถ่ายทอดผ่านคัมภีร์อุปนิษัทที่สำคัญ ทั้ง 12 คัมภีร์ ได้แก่ กฐะ อีศะ เกนะ ปรัศนะ มุณฑกะ มัณฑูกยะ ไตตติรียะ ไอตเรยะ ฉานโทคยะ พฤหัทอารัณยกะ ไกวัลยะ เศวตาศวตระ ซึ่งสวามี ประภาวนันทะ และดร.เฟรเดอริค แมนเชสเตอร์เป็นผู้แปลคัมภีร์จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทยมาในเล่มนี้ ชื่อหนังสือ : อุปนิษัท : คัมภีร์เพื่อความสงบศานติ. ผู้แต่ง : แปลจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาอังกฤษ โดย สวามี ประภาวนันทะ, เฟรเดอริค แมนเชสเตอร์ ; แปลเป็นภาษาไทย, กิ่ง เลขเรียกหนังสือ : BL1111.32.T5 อ245 2565  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา รวบรวมข้อมูลการใช้ถ้อยคำราชาศัพท์ที่สมควรใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น คำขึ้นต้น คำลงท้าย สรรพนามราชาศัพท์ ถ้อยคำที่ใช้ในการกราบบังคลทูล  กราบทูล และทูล ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร  เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ประสงค์จะนำราชาศัพท์ไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมตามชั้นอิสริยยศ ให้ถูกต้องตามแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องใช้ตำราชาศัพท์อยู่เป็นประจำ รวมถึงครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตนักศึกษา สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจค้นคว้า อันจะทำให้ราชาศัพท์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมสำคัญของชาติสืบไป ชื่อหนังสือ : ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภาสภา                                                   ผู้แต่ง : สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเลขเรียกหนังสือ : PL4162 ร221 2563สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More