January 2024

Month

        มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์สั่งสมและสืบทอดมาถึงลูกหลานรุ่นต่อรุ่น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประเภทอาหารและโภชนาการที่ขึ้นทะเบียนสาขานี้เรียบร้อยแล้วมียี่สิบกว่ารายการ เป็นตัวแทนวัฒนธรรมของประเทศไทย เช่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย สำรับอาหารไทย และอีก 1 รายการเป็นประเภทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือข้าวหอมมะลิ อาหารขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการทำอาหารที่โดดเด่นของไทย และเป็นที่นิยมไปทั่วโลกไว้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อให้อัตลักษณ์และคงภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชาติ ประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบไป ชื่อหนังสือ : อาหารขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ.                             ผู้แต่ง : ศรีสมร คงพันธุ์.                                                                                          เลขเรียกหนังสือ :  TX724.5.T5 ศ1739 2561                                                                      สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                หนังสือ PDPA for Recruitment หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการ implement PDPA ในงาน recruitment & selection ได้นำเสนอหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับ Recruiter ที่ควรรู้ และการนำ Implement PDPA ไปใช้ในงาน HR เพื่อการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร นำไปใช้ในกิจกรรมทั้งหลายขององค์กร  เน้นในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎหมายแรงงานที่ต้องทำความเข้าใจให้ดี และผู้เขียนยังให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการในด้านการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลากรทุกระดับ  จากประสบการณ์ของผู้เขียน ทั้งจากการเป็นวิทยากรและการเป็นที่ปรึกษาขององค์กรต่างๆ  โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง 1.PDPA ที่ Recruiter ควรรู้  2.งาน Recruitment กับการทำตามกฎหมาย PDPA  3.30 เรื่องคำถาม-ตอบกันในงาน Recruitment  4.6 ขั้นตอนของการ Implement PDPA ในงาน Recruitment & Selection  ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และนำไปปรับใช้สำหรับการนำ Implement PDPA ในงาน...
Read More
หนังสือซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนเล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวของมณฑลซานตง เป็นแหล่งวัฒนธรรมสมัยหินใหม่ของประเทศจีน ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ซานตงในยุคสมัยใหม่ การค้าขาย เศรษฐกิจ เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับซานตง คนที่มีชื่อเสียงและเสน่ห์อาหารซานตง อีก 6 บทจะเป็นส่วนของบทความของนักวิชาการด้านจีนศึกษา 6 ท่าน ที่ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมณฑลซานตง ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และความสำคัญทางจิตวิญญาณ โดยจะเกี่ยวข้องกับซานตงทั้งทางตรงและทางอ้อม ชื่อหนังสือ : ซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน.ผู้แต่ง : ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์.เลขเรียกหนังสือ : DS 793.S4  ซ224  2566                                                                                               สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                ตำราเรียนวิชาการบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย Local Administration with Thai Wisdom เป็นวิชาต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องของแนวคิด วิวัฒนาการ และแนวทางการพัฒนาระหว่างภูมิปัญญาไทย กับการบริหารงานท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 10 บท โดยบทที่ 1 ได้นำเสนอแนวความคิดที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา บทที่ 2 และบทที่ 3 ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภูมิปัญญาที่ได้รวบรวมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแต่ละสมัย บทที่ 4 และบทที่ 5 เป็นการนำเสนอ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นจุดเริ่มต้นและรากฐานสำคัญของระบบการอยู่ร่วมกันในสังคม บทที่ 6 ถึง บทที่ 9 เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงหน้าที่การบริหารงานท้องถิ่น และบทที่ 10 กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น ชื่อหนังสือ :  การบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทยผู้แต่ง : พีระพงศ์ ภักคีรีเลขเรียกหนังสือ : POL4384 63092 พ237 2563สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)
Read More
                      ตำรากระบวนวิชา LAO 1001 ภาษาลาวพื้นฐาน 1 เล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อช่วยการเรียนของนักศึกษาได้เข้าใจภาษาลาวในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามความต้องการ  โดยมีแบบฝึกหัดท้ายบทท้ายบท มีบทหัดอ่าน หัดเขียน บทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน คำศัพท์ทั้งหลายจึงเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่บ้าน เช่น การทักทาย การแนะนำ การเดินทาง การบอกเวลา และการซื้อของ  เป็นต้น  ชื่อหนังสือ : ภาษาลาวพื้นฐาน 1 = FUNDAMENTAL LAO 1.                                                  ผู้แต่ง : วิเชียร อำพนรักษ์                                                                                                   เลขเรียกหนังสือ : LAO1001 62035 ว231 2562                                                                            สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)                     
Read More
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2567การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมกราคม 2567 ดังนี้ 1. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาวันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 1 มกราคม 2567 : ปิดบริการ วันเสาร์-อาทิตย์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. ...
Read More