December 2023

Month

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังที่จะช่วยคุณตอบคำถามในเรื่องต่าง ๆ ที่คุณเคยสงสัยหรือไม่คาดคิดมาก่อน แต่เรื่องนั้น ๆ ถ้าคุณได้รู้แล้วจะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจกับมันมากขึ้นและรอดพ้นจากเหตุการณ์นั้นไปได้ ซึ่งการทำความเข้าใจกับเรื่องนั้น ๆ เราจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผ่านพฤติกรรมและมุมมองต่างๆ เช่น ในเรื่องการเมือง การใช้อำนาจ เทคโนโลยี การทำความผิด สัญชาตญาณ สังคมโซเชียลมีเดีย เรื่องของความเชื่อ เป็นต้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจและทำได้อย่างถูกต้อง ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ชื่อหนังสือ : รู้แล้วรู้รอด = Need to knowผู้แต่ง : นำชัย ชีววิวรรธน์.เลขเรียกหนังสือ : AC 159 น222 2566                                                                                      สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การเรียนรู้ด้านการศึกษาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะเราต้องปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด (Mindset) ให้เข้ากับบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น1.ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถตามให้ทันและนำผู้อื่นได้ 2.ภาคเอกชนควรเข้ามามีบทบาทในความร่วมมือเชิง Project based ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 3.บุคลากรทางการศึกษาควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ และแนะนำทางเลือกหรือวิธีคิดที่จะนำไปปรับปรุงและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 4.ครอบครัวต้องปล่อยให้ลูกได้รับประสบการณ์ มีMindsetที่ตัวเองต้องอยู่รอดได้ในสังคม และ5.ตัวเด็กเองที่จะต้องตั้งคำถาม หาวิธีการและคำตอบที่หลากหลายทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา ไม่ใช่เพียงการท่องจำ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และแข่งขันในเวทีโลกได้ ชื่อหนังสือ : เมื่อโลกเปลี่ยน การศึกษาปรับ รับจิตวิญญาณใหม่ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ไสว ฟักขาวเลขเรียกหนังสือ :  LC191 พ293 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
       หนังสือภาษาอังกฤษในวิชาชีพกฎหมาย เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันในวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกจากภาษาอังกฤษที่ใช้กันโดยทั่วไป เพื่อให้มีความแตกต่างจากงานเขียนอื่นๆ ผู้เขียนจึงได้นำเสนอด้วยศัพท์กฎหมายสาขาต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะได้เรียนรู้ความหมายคำศัพท์เหล่านั้น เพื่อนำไปใช้ได้ในบริบท  ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องกับบริบทในทางกฎหมายนั้นจำเป็นที่ต้องมีตัวอย่างชัดเจนที่แสดงคำศัพท์ประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้ ชื่อหนังสือ : ภาษาอังกฤษในวิชาชีพกฎหมาย = English in the legal profession                                      ผู้แต่ง : พินัย ณ นคร.                                                                                           เลขเรียกหนังสือ :  PE1116.L3 พ235 2566 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                      ตำราเรียนเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยด้วยองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ ศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ในแง่ระบบเสียง ระบบคำ ระบบวากยสัมพันธ์ และระบบความหมายที่สัมพันธ์กับการศึกษาภาษาไทย                        เนื้อหาวิชาจำแนกออกเป็น 8 บท อธิบายลักษณะของภาษา ภาษาศาสตร์ ความเป็นมาของการศึกษาภาษาศาสตร์ สาขาย่อยของภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษาไทย และการศึกษาภาษาไทย สำหรับการศึกษาภาษาไทยจะพิจารณาด้านโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยระบบเสียง ระบบคำ และระบบวากยสัมพันธ์ ในตำรานี้กล่าวถึงแนวคิดที่ใช้ศึกษาภาษาไทย จำแนกออกเป็น 2 แนวทาง คือแนวหลักภาษา และแนวภาษาศาสตร์                         ตำราเล่มนี้ได้สรุปสาระสำคัญไว้ส่วนท้ายของแต่ละบท รวมทั้งเสนอประเด็นบางส่วน อาทิ การเขียนสัทอักษร อนุพากษ์ไว้ในส่วนภาคผนวก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้มากขึ้น ชื่อหนังสือ : ภาษาศาสตร์ภาษาไทย = Thai Linguistics.                                                                   ผู้แต่ง : ณัฐวรรณ ชั่งใจ                                                                                                                        เลขเรียกหนังสือ : THA2108 65173 ณ213 2566                                                                         สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)
Read More
ชวนนุ่งโจงห่มไทยเที่ยวงานวันกาชาด 100 ปี ณ สวนลุมพินี 8-18 ธันวาคมนี้.งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ภายใต้แนวคิด “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” #RedCrossFairCenturyOfCharityเชิญชวนร่วมย้อนวันวานไปกับมหรสพรื่นเริงการกุศลคู่คนไทยที่กำลังหวนกลับมาอีกครั้งให้หายคิดถึง…สำราญใจกับงานวันกาชาด 100 ปี ที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นรมย์และความสุขจากการได้มาเที่ยวงานกาชาด.เตรียมนุ่งโจงห่มไทยมาเที่ยวงานวันกาชาด 100 ปี8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี และ www.redcrossfair.com ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมลุ้นรางวัลกับร้านกาชาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีสำนักหอสมุดกลางร่วมเป็นเจ้าภาพในวันดังกล่าว มาร่วมทำบุญและลุ้นของรางวัลไปด้วยกันนะคะ
Read More
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2566 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้ 1. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาวันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 22 ธันวาคม 2566 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-12.00 น.               ...
Read More