การเปิด-ปิด ให้บริการในเดือนธันวาคม 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. 2566)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้

1. สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
วันจันทร์-ศุกร์
              • วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566
                            อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              • วันที่ 18-27 ธันวาคม 2566
                            อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                            อาคาร 2 และ 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 22 ธันวาคม 2566 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-12.00 น.
                            วันที่ 28 ธันวาคม 2566 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
                            วันที่ 5, 11 และ 29 ธันวาคม 2566 ปิดบริการ

วันเสาร์-อาทิตย์
              • อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 3, 10, 17, 30 และ 31 ธันวาคม 2566 ปิดบริการ