Services

บริการของห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เวลาเปิด-ปิดบริการ

Service Time

พื้นที่บริการ

Service Area

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา สังกัดสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นอาคาร 4 ชั้น อยู่ติดรั้วด้านประตูทางออกมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์ – สุวรรณนภาศรี (วิทยาเขตบางนา)

รายชื่อหนังสือใหม่

New Books

รายชื่อหนังสือใหม่ (ประจำเดือน)

ระเบียบการยืม-คืน

การสมัครสมาชิก

ค่าธรรมเนียม

ข้อปฏิบัติและหน้าที่

บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม

บริการห้องฉายวิดีทัศน์

บริการ Proxy Server

บริการ Wi-Fi

บริการระหว่างห้องสมุด

การรับบริจาคหนังสือ

Other Services

บริการอื่นๆ จากสำนักหอสมุดกลาง