September 2023

Month

หนังสือเล่มนี้เสนอเรื่องราวการสูญสิ้นราชวงศ์โมกุลและอารยะธรรมครั้งยิ่งใหญ่  เมื่อกลุ่มทหารชาวซีปอย หรือที่เรียกกันว่ากบฏซีปอยเริ่มอาจหาญขึ้นจากการต่อต้านจักรวรรดิอังกฤษ จึงนำมาซึ่งการสูญสิ้นของบัลลังก์ราชวงศ์โมกุลอันยิ่งใหญ่ที่ดำรงอยู่มากว่า 300 ปี และเกิดโศกนาฏกรรมการสังหารหมู่ทั้งชาวอังกฤษและชาวอินเดียขึ้น เนื้อหาจะเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาจนถึงจุดสิ้นสุดนั้น การตายของผู้คนมากมายที่ถูกลืมเลือนไปพร้อมกับชัยชนะของจักรวรรดิอังกฤษ มีบันทึกและจดหมายของชาวอินเดียและชาวอังกฤษที่ถูกเขียนขึ้น ตลอดทั้งบทกวีที่ยังเหลือรอดมา กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเหตุการณ์เหล่านั้นได้ ชื่อหนังสือ : เมื่อบัลลังก์ล่ม เดลีร้าง = The Last Mughal.ผู้แต่ง : วิลเลียม ดัลริมเพิล.เลขเรียกหนังสือ : DS486.D3 ด217 2566                                                                                               สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
         จุดเริ่มต้นของบันทึกมาจากห้วงเวลาของการเยียวยารักษาระหว่างเพื่อนสองคน เพื่อนคนแรกเป็นผู้รับคำปรึกษาจากปัญหาชีวิตและบาดแผลเก่าอย่างโรคซึมเศร้า กับเพื่อนอีกคนที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาในฐานะนักจิตบำบัด โรคซึมเศร้า ไม่ใช่ทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบหากแต่เป็นเส้นทางที่หลายครั้งเราต้องเดินทางผ่าน เคียงข้างและหลายครั้งที่หายห่างจากกันไป หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับจิตบำบัด การวางแผนและจัดการอารมณ์ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างกลไกและแบบแผนรับมือกับสารพันเรื่องราวเลวร้ายที่อาจจะมาถึงในสักวัน ผ่านประสบการณ์จริงของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและเพื่อนนักจิตบำบัดของเขาอีกคน ชื่อหนังสือ : โมงยามแห่งความสิ้นยินดีผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ คงคา. (2565).เลขเรียกหนังสือ : RC537 ก2261 2565                                                                             สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
หนังสือเรื่อง “เทคนิควาดภาพ ฉบับนักพรีเซ็นต์” เป็นหนังสือที่จะชวนผู้อ่านล้วงความลับขั้นตอนการวาดแผนภาพของคุณฮิดากะ ยูมิโกะ วิทยากรผู้มากความสารมารถในเรื่องของวาดภาพเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดและประมวลผลสรุปข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบภาพวาดที่เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวาดเส้นและการสรุปความตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเพื่อก้าวสู่การเป็นนักพรีเซ็นต์มือโปร หมดกังวลเรื่องวาดรูปไม่เก่งไป หรือสรุปใจความไม่เป็นได้เลย ชื่อหนังสือ : เทคนิควาดภาพ ฉบับนักพรีเซ็นต์ผู้แต่ง : ยูมิโกะ, ฮิดากะเลขเรียกหนังสือ :  P93.5 ฮ234 2566 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปเหมือนสายลมเปลี่ยนทิศ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องหาวิธีจัดการเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศไปได้ด้วย เนื่องจากการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย เป็นประเด็นที่ค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมหลายมิติ เกี่ยวข้องกับประชากรทุกกลุ่มวัย และการจะขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายได้นั้นไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะกลไกการสร้างงานในทุกมิติมีความแตกต่างหลากหลาย จึงต้องอาศัยองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน จำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่มีทั้งเครื่องมือ องค์ความรู้ และงบประมาณมาช่วยกัน หนังสือเล่มนี้มุ่งอภิปรายถึงแนวคิดเบื้องต้นและความครอบคลุมของระบบรองรับสังคมสูงวัยจากมุมมองต่างๆ มีการรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบูรณาการ รองรับสังคมสูงวัยระดับพื้นที่  ความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอต่อการพัฒนานโยบายการบูรณาการการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ระดับตำบลในประเด็นต่างๆ ชื่อหนังสือ : ก่อนอาทิตย์อัสดง: “สู่เส้นทางตำบลเพื่อสังคมสูงวัยในทศวรรษใหม่”ผู้แต่ง : นงลักษณ์ ยอดมงคลเลขเรียกหนังสือ :  HG1064 .T5 น12 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                   ตำราเรียนวิชาหลักกฎหมายมหาชน LAW 1101 เป็นวิชาแรกในการศึกษากฎหมายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื้อหาสาระวิชาเป็นการปูพื้นฐานให้ได้เรียนรู้วิวัฒนาการของกฎหมายและศาล เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในระบบกฎหมายและระบบศาล ทั้งของต่างประเทศ และของไทย รวมถึงชื่อของกฎหมายไทยที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีขอบเขตของวิชาเกี่ยวกับการศึกษาความหมาย และพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิดพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะ และบทบาทความสำคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบ รูปของรัฐ ความเป็นนิติบุคคล และสถาบันต่างๆของรัฐ การปกครองโดยกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน นิติวิธีของกฎหมายมหาชน การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษากฎหมายได้เข้าใจกฎหมายมหาชน และหลักกฎหมายมหาชนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไป ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมหาชน = Principle of Public Law                                              ผู้แต่ง : กิจบดี ก้องเบญจภุช                                                                                                     เลขเรียกหนังสือ : LAW1101 65005 ก232 2565                                                                                 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)
Read More
ขอเชิญร่วมตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ หรือ แสกน QR Code ลิงค์แบบสอบถาม https://forms.gle/zCQzrdUmfGzMomqS8
Read More
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2566 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกันยายน 2566 ดังนี้ 1. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา วันจันทร์-ศุกร์          • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.          ○ ยกเว้น ◘ วันที่ 22 กันยายน 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์          • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30          ○ ยกเว้น ◘ วันที่ 3, 10 และ 17 กันยายน 2566 ปิดบริการ...
Read More