การเปิด-ปิด ให้บริการในเดือนกันยายน 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 2566)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกันยายน 2566 ดังนี้

1. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

วันจันทร์-ศุกร์
          • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
          ○ ยกเว้น ◘ วันที่ 22 กันยายน 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์
          • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30
          ○ ยกเว้น ◘ วันที่ 3, 10 และ 17 กันยายน 2566 ปิดบริการ

1. สำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก

วันจันทร์-ศุกร์
          • วันที่ 1-15 กันยายน 2566
                    อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
          • วันที่ 18-29 กันยายน 2566
                    อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                    อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
          ○ ยกเว้น ◘ วันที่ 22 กันยายน 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์
          • อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
          ○ ยกเว้น วันที่ 3, 10 และ 17 กันยายน 2566 ปิดบริการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน