March 2024

Month

                คนไทยส่วนใหญ่นิยมนำวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นของตนมาทำอาหาร เช่นสัตว์และพืชผักพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหาร ดังนั้นวัฒนธรรมการกินของคนแต่ละภาคจึงแตกต่างกันออกไป เราจึงแบ่งอาหารไทยออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) ภาคกลาง ภาคใต้ อาหารแต่ละภาคจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของรสชาติ เช่น ภาคอีสานรสชาติแซบนัว ภาคใต้รสชาติจัดจ้านด้วยเครื่องแกง เป็นต้น ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะนี้ทำให้อาหารแต่ละภาคโดดเด่นและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย หนังสือเล่มนี้คัดสรรเอาอาหารที่เป็นที่นิยมของแต่ละภาคมารวมไว้ รวมถึงอธิบายส่วนผสม วิธีการปรุง เพื่อให้เข้าใจง่าย และทำตามได้ ชื่อหนังสือ : อร่อยสี่ภาค : รวมเมนูเด็ดยอดนิยมจากสี่ภาคของประเทศไทย.           เลขเรียกหนังสือ :  TX 724 .5 .T5 อ17 2560 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆ ในการดำรงชีวิตสำหรับมนุษย์  หากมนุษย์ขาดอาหารหรือกินไม่ครบตามหลักของสารอาหารจะทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพลงไปในที่สุด หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคู่มือให้ผู้อ่านได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของอาหารและหลักโภชนาการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์อาหาร พื้นฐานแห่งอาหาร การเก็บรักษาและการปรุงอาหาร ชนิดของอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ แบบแผนการรับประทานอาหาร อาหารและสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาเข้าใจง่ายและมีภาพประกอบ กราฟิกที่สวยงาม ในแต่ละหัวข้อจะมีเกร็ดความรู้ ข้อคำถามพร้อมคำตอบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้และได้ประโยชน์สูงสุดจากการอ่าน ชื่อหนังสือ : อาหารทำงานอย่างไร.ผู้แต่ง : ดีเคเลขเรียกหนังสือ : TX355 ด231 2566                                                                                                     สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลายมากขึ้น มีเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเข้ามาช่วย หากจะถามว่า เราจะทำอย่างไรให้ใช้เครื่องมือในการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งบ่อยครั้งที่เราไม่สามารถทำให้ข้อมูลที่มีอยู่กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าอย่างที่ผู้บริหารได้ตั้งใจไว้ นั่นเป็นเพราะเราขาดความสามารถในการตัดสินใจจากข้อมูล ซึ่งเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาหรือเป้าหมายของการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง ไปจนถึงการตัดสินใจว่าต้องทำอย่างไรที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และตีความออกมาอย่างถี่ถ้วนรอบด้าน              Data decision making  ตัดสินใจไม่พลาด มองเฉียบขาดด้วยdata เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาทักษะในการตัดสินใจด้วยข้อมูลได้ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันของผู้อ่านก็ได้เช่นกัน ชื่อหนังสือ  : ตัดสินใจไม่พลาด มองเฉียบขาดด้วยดาต้า Data decision makingผู้แต่ง : ปฐมภัทร คำตาเลขเรียกหนังสือ :  HD30.23 ป13 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                      ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษากฎหมายวิชาการสืบสวนและสอบสวน โดยเป็นลักษณะของหนังสืออ่านประกอบ โดยให้ความรู้ในตัวบทกฎหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับวิชาสืบสวนและสอบสวนเพิ่มเติม และกว้างขวางขึ้น             เนื้อหาประกอบด้วยตัวบทกฎหมายที่สำคัญ  คำอธิบายพร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งเก่าและใหม่ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท                              บทที่ 1  การสืบสวนคดีอาญา                               บทที่ 2  การสอบสวนคดีอาญา                              บทที่ 3  ผู้เสียหายในคดีอาญา                               บทที่ 4  คำร้องทุกข์                              บทที่ 5  คำกล่าวโทษ                               บทที่ 6  อำนาจพนักงานสอบสวนในการสอบสวน                              บทที่ 7  การทำความเห็นทางคดีเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น ชื่อหนังสือ : การสืบสวนและสอบสวน = Criminal Inquiry and Interrogation.                                      ผู้แต่ง : ประโมทย์ จารุนิล                                                                                     เลขเรียกหนังสือ : LAW3135 66114 ป171 2566                                                                       สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่...
Read More
การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 6-8 มีนาคม 2567 : เปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.     ...
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง กำหนดเวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งสำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก และห้องสมุดวิทยาเขต บางนา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้ ข้อ 1 ช่วงเวลาปกติ    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์    เปิดบริการเวลา 08.30 – 19:30 น.    วันเสาร์    เปิดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น.    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    ปิดบริการ ข้อ 2 ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการสอบไล่    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    เปิดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น. ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
Read More