ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป)

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง

กำหนดเวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งสำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก และห้องสมุดวิทยาเขต บางนา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

ข้อ 1 ช่วงเวลาปกติ
    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์    เปิดบริการเวลา 08.30 – 19:30 น.
    วันเสาร์    เปิดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น.
    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    ปิดบริการ

ข้อ 2 ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการสอบไล่
    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    เปิดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ