การเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือกุมภาพันธ์ม 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

        ◘ วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2567
                • สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
                        อาคาร 1 – 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
                • ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
                        เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
        ◘ วันที่ 13-29 กุมภาพันธ์ 2567
                • สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
                        อาคาร 1 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                        อาคาร 2 และ 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
                • ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
                        เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
        ○ ยกเว้น วันที่ 23 และ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดบริการ

        ◘ วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567
                • สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
                        อาคาร 1 – 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
                • ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
                        เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
        ○ ยกเว้น วันที่ 4, 11, 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดบริการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ