การเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้

วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 6-8 มีนาคม 2567 : เปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 3,10 และ 31 มีนาคม 2567 : ปิดบริการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน