August 2023

Month

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ใช้บริการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการใช้บริการ สัญญาณอินเทอร์เน็ต กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อรับทราบความพึงพอใจในการให้บริการและรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้รับบริการอินเทอร์เน็ต
Read More
ผู้ชายและผู้หญิง จะมีความแตกต่างกันหลายๆ อย่าง รวมทั้งเรื่องของความรู้สึกนึกคิดและการสื่อสารออกมาก็จะแตกต่างเช่นกัน เมื่อต้องมีการสื่อสารระหว่างกันจึงจะเกิดความขัดแย้งและไม่เข้าใจได้ง่าย หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างการสื่อสารในรูปแบบความเป็นผู้หญิงและความเป็นผู้ชาย ซึ่งไม่ได้จำกัดและระบุเฉพาะเพศเท่านั้น เพราะผู้ชายบางคนก็อาจมีความรู้สึกนึกคิดและคำพูดแบบผู้หญิง หรือผู้หญิงบางคนก็อาจมีความรู้สึกนึกคิดและคำพูดแบบผู้ชายก็ได้ ดังนั้นเนื้อหาในเล่มจะเป็นเทคนิคในการเอาตัวรอดในสถานการณ์เฉพาะหน้า เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว โดยจะบอกวิธีการสนทนา มีตัวอย่างคำสนทนา ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง ที่ควรใช้นั้นต้องสื่อสารในรูปแบบใดถึงจะเหมาะสม ชื่อหนังสือ : ฉันฟังไม่เข้าใจหรือเธอพูดไม่เข้าใจผู้แต่ง : อิโอะตะ ทัตสึนะริเลขเรียกหนังสือ : BF692.2 อ239 2565                                                                                      สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
        หนังสือเล่มนี้บอกเล่าประสบการณ์ตรงของหนุ่ม มินิมัลลิสต์ ผู้ซึ่งเคยวิ่งไล่ความสุข เคยวุ่นวายเพราะเฝ้าฝันถึงข้าวของรอบตัว จนหาความสงบสุขในชีวิตไม่ได้ แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพียงแค่เขาทิ้งข้าวของที่ไม่สำคัญเพื่อให้ตัวเองได้พบกับสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับตัวเองจริงๆ บางคนพยายามยกระดับตัวเองด้วยข้าวของราคาแพง เพราะคิดว่าเมื่อมีสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกคนยอมรับ แต่กลับค้นพบว่าไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ผู้อ่านจะได้ค้นพบเคล็ดลับต่างๆที่จะช่วยให้เราเป็น มินิมัลลิสต์ ซึ่งหมายถึง บุคคลผู้เรียบง่าย มีข้าวของเท่าที่จำเป็น และมีความสุขในชีวิต ถ้าอย่างนั้นลองค่อยๆ อ่านและทำตามแนวทางของเขา เริ่มต้นจาก อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป ชื่อหนังสือ : อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป = Way to be minimalist                                                       ผู้แต่ง : ซะซะกิ ฟุมิโอะ.                                                                                             เลขเรียกหนังสือ :  TX 324 ซ212 2561                                                                               สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
หนังสือเรื่อง “ที่นี่ไม่ต้อนรับคนเฮงซวย” เป็นหนังสือคู่มือในการปรับตัวอยู่กับบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือเรียกว่า“คนเฮงซวย” ในที่ทำงานที่อาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมของการทำงานแบบมลพิษ รวมถึงประสิทธิภาพของการทำงานที่อาจจะลดลงตามมา โดยหนังสือเล่มนี้จะเปิดโลกทัศน์มุมมองของผู้อ่านให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีหลากหลายด้าน และหากเจอบุคคลประเภทนี้ควรจะมีวิธีคิดและรับมืออย่างไรให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ชื่อหนังสือ : ที่นี่ไม่ต้อนรับคนเฮงซวยผู้แต่ง : โรเบิร์ต ไอ ซัตตันเลขเรียกหนังสือ : HD58.7 ซ2144 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
ปัญหาการข่มขืน เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน โดยไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง โดยเหยื่อมักจะเป็นเด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุในกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถป้องกันตนเองได้มากนัก ซึ่งเกิดได้จากทั้งบุคคลแปลกหน้าและบุคคลใกล้ชิด จากความไว้ใจทำให้ส่งผลต่อสภาพจิตใจเหยื่อในระดับที่สูง ต้องใช้การรักษาเยียวยานาน  เป็นรอยแผลในจิตใจที่นำมาซึ่งปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในลักษณะต่างๆ หนังสือเล่มนี้เมาะแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในปัญหาการข่มขืนได้อย่างลึกซึ้ง เพราะครอบคลุมในมิติของผู้กระทำการข่มขืน และมิติของผู้ถูกข่มขืน โดยใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาค่อยๆเจาะลึกและวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการข่มขืน และสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น เพื่อให้เห็นว่าปัญหานี้มีความสำคัญที่ยังคงต้องได้รับการแก้ไข อธิบายถึงมูลเหตุและแรงจูงใจในการกระทำ รวมไปถึงการเกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติทางจิตของอาชญากร โดยเน้นกรณีศึกษามาสนับสนุนองค์ความรู้ที่ได้ และเสนอแนวปฏิบัติต่อเหยื่อข่มขืนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง กับผู้เสียหายอย่างเข้าใจและเหมาะสมมากขึ้น ชื่อหนังสือ : “การข่มขืน” ในมุมมองทางจิตวิทยา : ศึกษาแรงจูงใจ ปัจจัย เงื่อนไขของการข่มขืน ทำความเข้าใจอาชญากรและผู้ตกเป็นเหยื่อข่มขืน = Psychological perspectives on rape   ผู้แต่ง : กัญญ์ฐิตา ศรีภาเลขเรียกหนังสือ :  HV6558 ก213 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                  ตำราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นกระบวนวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องสอบผ่านจึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ เนื้อหาโดยสังเขปเริ่มจากการเรียนรู้ถึงที่มาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาแบบตลาดวิชา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดการความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งสรุปประเด็นหลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน แนวทางการปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสำนึกนำ ชื่อหนังสือ : ความรู้คู่คุณธรรม                                                                                          ผู้แต่ง : วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ และคณะ                                                                                                         เลขเรียกหนังสือ : RAM1000 62080 ค172 2562                                                                       สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)
Read More
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดให้บริการ ในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 เนื่องจากวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
Read More
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาของเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนสิงหาคม 2566 ในธีม “เพื่อนรักสัตว์เลี้ยง” เพียงยืมหนังสือที่จัดแสดงในกิจกรรมบริเวณโซนบริการหนังสือทั่วไป ชั้น 2 ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 8-25 สิงหาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ 02-3976328 Line : @862ikhwt
Read More
RU Library Open Houseเปิดบ้านสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง แนะนำบริการมากมายที่จัดเตรียมไว้เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชาวรามคำแหง และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน พร้อมร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เสวนานักวาดนักเขียนชื่อดัง “คิ้วต่ำ” และร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย ที่เวทีและบูทกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันอังคารที่ 8 และวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-15.30 น. วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566    เวลา 09.00-9.30 น. : พิธีเปิดโครงการ RU Library Open House โดย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง     เวลา 09.30-11.30 น. : เสวนา เรื่อง “คุยกับ คิ้วต่ำ นักวาด-นักเขียน ผู้สร้างกำลังใจให้กับใครหลาย ๆ คน”“คิ้วตํ่า” อนุชิต คําน้อย เจ้าของแฟนเพจ “คิ้วตํ่า” (https://www.facebook.com/kiwtum)...
Read More
1 2