January 2023

Month

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. ยกเว้น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดบริการ วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ ยกเว้น วันเสาร์ที่ 4 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. สำนักหอสมุดกลาง วันจันทร์-วันศุกร์               วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2566    เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.    ยกเว้น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดบริการ       ...
Read More
สแกนดิเนเวีย เป็นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วยประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดนตั้งอยู่บนคาบสมุทรใหญ่ของทวีปยุโรป ทำให้ครอบคลุมภูมิประเทศกว้างและมีนิเวศวิทยาที่หลากหลาย จึงเป็นกลุ่มประเทศที่สำคัญต่อพัฒนาการประวัติศาสตร์ยุโรปเหนือและรัสเซียทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ประวัติศาสตร์สแกนดิเนเวีย เล่มนี้เน้นเจาะจงเริ่มต้นที่พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสังคมสแกนดิเนเวียที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 9 หลังจากการสิ้นสุดลงของจักรวรรดิโรมัน เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจกับบทบาทของภูมิภาครอบนอกที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์ยุโรป โดยเคลื่อนจากสมัยโบราณเข้าสู่ยุคฟิวดัล เพื่อสร้างความเข้าใจฐานทางสังคมบางประการที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนไปสู่ระบบทางสังคมได้ เนื้อหาในเล่มจะนำเสนอโดยเรียงลำดับเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่คริสต์ศักราช 500 จนถึงคริสต์ศักราช 1980 เป็นต้นมา พร้อมบทสรุปสั้นๆ ในท้ายเล่ม ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์สแกนดิเนเวีย : จากแดนอารยธรรมไวกิ้ง สู่ต้นแบบรัฐสวัสดิการโลกร่วมสมัย สังคมเสรีประชาธิปไตย และกำเนิดบลูทูธผู้แต่ง :  ปรีดี หงษ์สต้นเลขเรียกหนังสือ :  DL46 ป173 2564สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
ตำราสรรพคุณยา ประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประกาศตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงแต่งขึ้นเป็นตำราเกี่ยวกับสมุนไพรเล่มแรกของไทย มีสมุนไพรจำนวน 166 ชนิด มีการบันทึกเก็บรักษาฉบับดั้งเดิมไว้ในสมุดไทย สามารถนำมาเป็นตำราสำหรับศึกษาค้นคว้าในด้านสรรพคุณ และนำส่วนต่างๆของสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค อีกทั้งเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย โดยกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ จึงได้มีการจัดพิมพ์ชุดตำราสรรพคุณยา ฉบับอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกด้านภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ต่อไป ชื่อหนังสือ :  ตำราสรรพคุณยาผู้แต่ง :  กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้าน ไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขเลขเรียกหนังสือ : RM666 .H33 ต227 2560สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
หนังสือเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่….การพัฒนาองค์การ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การสมัยใหม่อย่างครบวงจรทั้งในด้านของกรอบแนวคิด เทคนิค และกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาขององค์กรอย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปัจเจกชน ระดับทีม และระดับองค์กร โดยจะทำให้ผู้อ่านฝึกหัดการคิด และการวางแผนการบริหารงานและหน่วยงานในองค์รวมอย่างผู้บริหาร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการการเรียน และการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชื่อหนังสือ :   กระบวนทัศน์ใหม่….การพัฒนาองค์การผู้แต่ง : ประยงค์ เต็มชวาลาเลขเรียกหนังสือ : HD58 .8 ป1714 2563สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Languages On Tour ขอเชิญนักศึกษาและผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม (Languages On Tour January 2023) ณ บริเวณ ชั้น 2 โซนหนังสือทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-27 มกราคม พ.ศ. 2566 พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) 02-397632802-3976336 Line OA : @862ikhwt
Read More
Design-Thinking-1 Design-Thinking-2
Read More
ประกาศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2566 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้     1. วันจันทร์-วันศุกร์ ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.          ปิดให้บริการ วันที่ 2 มกราคม 2566     2. วันเสาร์-อาทิตย์          ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.          ปิดให้บริการ วันที่ 1 มกราคม 2566 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
Read More