recommended book

Category

                คนไทยส่วนใหญ่นิยมนำวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นของตนมาทำอาหาร เช่นสัตว์และพืชผักพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหาร ดังนั้นวัฒนธรรมการกินของคนแต่ละภาคจึงแตกต่างกันออกไป เราจึงแบ่งอาหารไทยออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) ภาคกลาง ภาคใต้ อาหารแต่ละภาคจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของรสชาติ เช่น ภาคอีสานรสชาติแซบนัว ภาคใต้รสชาติจัดจ้านด้วยเครื่องแกง เป็นต้น ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะนี้ทำให้อาหารแต่ละภาคโดดเด่นและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย หนังสือเล่มนี้คัดสรรเอาอาหารที่เป็นที่นิยมของแต่ละภาคมารวมไว้ รวมถึงอธิบายส่วนผสม วิธีการปรุง เพื่อให้เข้าใจง่าย และทำตามได้ ชื่อหนังสือ : อร่อยสี่ภาค : รวมเมนูเด็ดยอดนิยมจากสี่ภาคของประเทศไทย.           เลขเรียกหนังสือ :  TX 724 .5 .T5 อ17 2560 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆ ในการดำรงชีวิตสำหรับมนุษย์  หากมนุษย์ขาดอาหารหรือกินไม่ครบตามหลักของสารอาหารจะทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพลงไปในที่สุด หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคู่มือให้ผู้อ่านได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของอาหารและหลักโภชนาการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์อาหาร พื้นฐานแห่งอาหาร การเก็บรักษาและการปรุงอาหาร ชนิดของอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ แบบแผนการรับประทานอาหาร อาหารและสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาเข้าใจง่ายและมีภาพประกอบ กราฟิกที่สวยงาม ในแต่ละหัวข้อจะมีเกร็ดความรู้ ข้อคำถามพร้อมคำตอบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้และได้ประโยชน์สูงสุดจากการอ่าน ชื่อหนังสือ : อาหารทำงานอย่างไร.ผู้แต่ง : ดีเคเลขเรียกหนังสือ : TX355 ด231 2566                                                                                                     สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลายมากขึ้น มีเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเข้ามาช่วย หากจะถามว่า เราจะทำอย่างไรให้ใช้เครื่องมือในการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งบ่อยครั้งที่เราไม่สามารถทำให้ข้อมูลที่มีอยู่กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าอย่างที่ผู้บริหารได้ตั้งใจไว้ นั่นเป็นเพราะเราขาดความสามารถในการตัดสินใจจากข้อมูล ซึ่งเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาหรือเป้าหมายของการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง ไปจนถึงการตัดสินใจว่าต้องทำอย่างไรที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และตีความออกมาอย่างถี่ถ้วนรอบด้าน              Data decision making  ตัดสินใจไม่พลาด มองเฉียบขาดด้วยdata เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาทักษะในการตัดสินใจด้วยข้อมูลได้ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันของผู้อ่านก็ได้เช่นกัน ชื่อหนังสือ  : ตัดสินใจไม่พลาด มองเฉียบขาดด้วยดาต้า Data decision makingผู้แต่ง : ปฐมภัทร คำตาเลขเรียกหนังสือ :  HD30.23 ป13 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                      ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษากฎหมายวิชาการสืบสวนและสอบสวน โดยเป็นลักษณะของหนังสืออ่านประกอบ โดยให้ความรู้ในตัวบทกฎหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับวิชาสืบสวนและสอบสวนเพิ่มเติม และกว้างขวางขึ้น             เนื้อหาประกอบด้วยตัวบทกฎหมายที่สำคัญ  คำอธิบายพร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งเก่าและใหม่ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท                              บทที่ 1  การสืบสวนคดีอาญา                               บทที่ 2  การสอบสวนคดีอาญา                              บทที่ 3  ผู้เสียหายในคดีอาญา                               บทที่ 4  คำร้องทุกข์                              บทที่ 5  คำกล่าวโทษ                               บทที่ 6  อำนาจพนักงานสอบสวนในการสอบสวน                              บทที่ 7  การทำความเห็นทางคดีเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น ชื่อหนังสือ : การสืบสวนและสอบสวน = Criminal Inquiry and Interrogation.                                      ผู้แต่ง : ประโมทย์ จารุนิล                                                                                     เลขเรียกหนังสือ : LAW3135 66114 ป171 2566                                                                       สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่...
Read More
        มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์สั่งสมและสืบทอดมาถึงลูกหลานรุ่นต่อรุ่น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประเภทอาหารและโภชนาการที่ขึ้นทะเบียนสาขานี้เรียบร้อยแล้วมียี่สิบกว่ารายการ เป็นตัวแทนวัฒนธรรมของประเทศไทย เช่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย สำรับอาหารไทย และอีก 1 รายการเป็นประเภทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือข้าวหอมมะลิ อาหารขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการทำอาหารที่โดดเด่นของไทย และเป็นที่นิยมไปทั่วโลกไว้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อให้อัตลักษณ์และคงภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชาติ ประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบไป ชื่อหนังสือ : อาหารขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ.                             ผู้แต่ง : ศรีสมร คงพันธุ์.                                                                                          เลขเรียกหนังสือ :  TX724.5.T5 ศ1739 2561                                                                      สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                หนังสือ PDPA for Recruitment หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการ implement PDPA ในงาน recruitment & selection ได้นำเสนอหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับ Recruiter ที่ควรรู้ และการนำ Implement PDPA ไปใช้ในงาน HR เพื่อการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร นำไปใช้ในกิจกรรมทั้งหลายขององค์กร  เน้นในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎหมายแรงงานที่ต้องทำความเข้าใจให้ดี และผู้เขียนยังให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการในด้านการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลากรทุกระดับ  จากประสบการณ์ของผู้เขียน ทั้งจากการเป็นวิทยากรและการเป็นที่ปรึกษาขององค์กรต่างๆ  โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง 1.PDPA ที่ Recruiter ควรรู้  2.งาน Recruitment กับการทำตามกฎหมาย PDPA  3.30 เรื่องคำถาม-ตอบกันในงาน Recruitment  4.6 ขั้นตอนของการ Implement PDPA ในงาน Recruitment & Selection  ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และนำไปปรับใช้สำหรับการนำ Implement PDPA ในงาน...
Read More
หนังสือซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนเล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวของมณฑลซานตง เป็นแหล่งวัฒนธรรมสมัยหินใหม่ของประเทศจีน ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ซานตงในยุคสมัยใหม่ การค้าขาย เศรษฐกิจ เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับซานตง คนที่มีชื่อเสียงและเสน่ห์อาหารซานตง อีก 6 บทจะเป็นส่วนของบทความของนักวิชาการด้านจีนศึกษา 6 ท่าน ที่ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมณฑลซานตง ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และความสำคัญทางจิตวิญญาณ โดยจะเกี่ยวข้องกับซานตงทั้งทางตรงและทางอ้อม ชื่อหนังสือ : ซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน.ผู้แต่ง : ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์.เลขเรียกหนังสือ : DS 793.S4  ซ224  2566                                                                                               สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                ตำราเรียนวิชาการบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย Local Administration with Thai Wisdom เป็นวิชาต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องของแนวคิด วิวัฒนาการ และแนวทางการพัฒนาระหว่างภูมิปัญญาไทย กับการบริหารงานท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 10 บท โดยบทที่ 1 ได้นำเสนอแนวความคิดที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา บทที่ 2 และบทที่ 3 ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภูมิปัญญาที่ได้รวบรวมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแต่ละสมัย บทที่ 4 และบทที่ 5 เป็นการนำเสนอ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นจุดเริ่มต้นและรากฐานสำคัญของระบบการอยู่ร่วมกันในสังคม บทที่ 6 ถึง บทที่ 9 เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงหน้าที่การบริหารงานท้องถิ่น และบทที่ 10 กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น ชื่อหนังสือ :  การบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทยผู้แต่ง : พีระพงศ์ ภักคีรีเลขเรียกหนังสือ : POL4384 63092 พ237 2563สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)
Read More
                      ตำรากระบวนวิชา LAO 1001 ภาษาลาวพื้นฐาน 1 เล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อช่วยการเรียนของนักศึกษาได้เข้าใจภาษาลาวในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามความต้องการ  โดยมีแบบฝึกหัดท้ายบทท้ายบท มีบทหัดอ่าน หัดเขียน บทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน คำศัพท์ทั้งหลายจึงเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่บ้าน เช่น การทักทาย การแนะนำ การเดินทาง การบอกเวลา และการซื้อของ  เป็นต้น  ชื่อหนังสือ : ภาษาลาวพื้นฐาน 1 = FUNDAMENTAL LAO 1.                                                  ผู้แต่ง : วิเชียร อำพนรักษ์                                                                                                   เลขเรียกหนังสือ : LAO1001 62035 ว231 2562                                                                            สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)                     
Read More
หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังที่จะช่วยคุณตอบคำถามในเรื่องต่าง ๆ ที่คุณเคยสงสัยหรือไม่คาดคิดมาก่อน แต่เรื่องนั้น ๆ ถ้าคุณได้รู้แล้วจะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจกับมันมากขึ้นและรอดพ้นจากเหตุการณ์นั้นไปได้ ซึ่งการทำความเข้าใจกับเรื่องนั้น ๆ เราจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผ่านพฤติกรรมและมุมมองต่างๆ เช่น ในเรื่องการเมือง การใช้อำนาจ เทคโนโลยี การทำความผิด สัญชาตญาณ สังคมโซเชียลมีเดีย เรื่องของความเชื่อ เป็นต้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจและทำได้อย่างถูกต้อง ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ชื่อหนังสือ : รู้แล้วรู้รอด = Need to knowผู้แต่ง : นำชัย ชีววิวรรธน์.เลขเรียกหนังสือ : AC 159 น222 2566                                                                                      สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
1 2 3 8