เวลาเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้

วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 22 และ 29 กรกฎาคม 2567 : ปิดบริการ

วันเสาร์
             • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 20 และ 27 กรกฎาคม 2567 : ปิดบริการ

วันอาทิตย์
              • ปิดให้บริการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน