ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2567
การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมกราคม 2567 ดังนี้

2. สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
วันจันทร์-ศุกร์
              • วันที่ 2-22 มกราคม 2567
                            อาคาร 1 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                            อาคาร 2 และ 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              • วันที่ 23-31 มกราคม 2567
                            อาคาร 1-3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 1 มกราคม 2567 : ปิดบริการ

วันเสาร์-อาทิตย์
              • อาคาร 1-3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 28 มกราคม 2567 : ปิดบริการ

ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ