การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้

วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 3 มิถุนายน 2567 : ปิดบริการ

วันเสาร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

วันอาทิตย์
              • ปิดให้บริการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน