thailand e-government

Tag

วันรำลึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เมื่อครั้ง พ.ศ. 2135 ถึงวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า  ในระหว่างการสู้รบนั้น ช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ ได้แล่นไล่ล่าศัตรูจนออกนอกเขตแดนทำให้ทั้งสองพระองค์ตกอยู่ในวงล้อมของทัพศัตรู  โดยได้กระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาอย่างสมพระเกียรติ    ซึ่งนับเป็นการทำยุทธหัตถีครั้งสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย นับแต่นั้นไม่ปรากฏว่ามีทัพใดมารุกรานกรุงศรีอยุธยาอีกเลย   วาระอันสำคัญนี้ควรค่าแก่การระลึกถึง จึงได้กำหนดให้เป็นวันกองทัพไทย ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกความกล้าหาญของบูรพกษัตริย์ตลอดจนเหล่าบรรพชนไทยผู้กล้า ผู้เสียสละชีพเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยรวมทั้งเพื่อให้ทหารหาญไทยได้ระลึก และภาคภูมิใจในหน้าที่ ด้วยความรักและสามัคคีพร้อมปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยคุณูปการต่อปวงชนชาวไทย เพื่อชาวไทยได้มีชาติไทยที่ดำรงอยู่อย่างมีเอกราชสืบไป ที่มาของวันกองทัพไทย   ทั้งนี้แต่เดิมนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 กระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายน อันเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ให้เป็นวันกองทัพไทยด้วย ครั้นต่อมาในสมัยของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เปลี่ยนวันกองทัพไทยให้เป็นวันที่ 25 มกราคมของทุกปี เนื่องจากเห็นว่าวันกองทัพไทย ควรเป็นวันสำคัญในทางประวัติศาสตร์ไทยที่แสดงถึงความกล้าหาญและเสียสละของผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ซึ่งควรเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีได้ชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จศ. 954 และมีผู้คำนวณทางประวัติศาสตร์ไว้ว่าตรงกับวันที่ 25 มกราคม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 25 มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2523 และให้เริ่มใช้ในปีพ.ศ....
Read More