Caption aligned here

Blog Full Right Sidebar With Frame

           สังคมการเมืองที่ดี คือสังคมที่ทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจร่วมกัน แต่ในสังคมที่บิดเบือนดัดแปลงอดีตให้กลายเป็นนิทานหรือละครหลังข่าวเพื่อกล่อมเกลาผู้คน เพราะชนชั้นนำกลัวที่จะสูญเสียอำนาจการควบคุมประชาชนมาอย่างยาวนาน ทำให้เห็นปรากฏการณ์ที่ประชาชนรุ่นใหม่ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่เคารพความเท่าเทียมและความหลากหลายของผู้คน แต่รัฐและชาวอนุรักนิยมได้มองประชาชนที่คิดต่างว่าเป็นศัตรูและหวาดเกรง ทำให้เกิดการพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อบีบบังคับให้ประชาชนเงียบเสียงลง ยอมจำนนและหวาดกลัว           “…การเรียนรู้ด้านที่ผิดพลาดล้มเหลวของชาติตนเอง แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องน่าชิงชังอับอาย แต่มันคือภูมิคุ้มกันชั้นดีที่จะทำให้เราเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีสติ และไม่ทำผิดซ้ำรอยเดิม…” หนังสือความหวังที่เคลื่อนไหวได้รวบรวมบทความของคุณประจักษ์ ก้องกีรติ ที่จะชวนทุกคนเข้ามาสำรวจกระแสการเมืองของไทยไปจนถึงการเมืองโลก ที่เต็มไปด้วยการแบ่งแยกอำนาจประชาธิปไตย หากปราศจากความเคลื่อนไหว ความใฝ่ฝัน และความหวังที่สร้างร่วมกันของประชาชน ก็ยากที่ประชาธิปไตยจะลงหลักปักฐานในยุคสมัยของเรา ชื่อหนังสือ : ความหวังที่เคลื่อนไหว : โลกขวาๆ ซ้ายๆ และความท้าทายของประชาธิปไตย ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติเลขเรียกหนังสือ :  JQ1745 ป17111 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
          ตำราเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ประกอบการเรียน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยสภาวะสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม ศึกษาปัญหาสังคมต่างๆ เกี่ยวกับความยากจน การมีงานทำและการมีรายได้ พฤติกรรมการเบี่ยงเบน ยาเสพติด การก่ออาชญากรรม การขายบริการทางเพศ และรวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ชื่อหนังสือ : ปัญหาสังคมผู้แต่ง : อุดมพร ชั้นไพบูลย์เลขเรียกหนังสือ : SOC2065 64121 อ244 2564สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)
Read More
ตำราวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา LAW3133 มีเนื้อหาของตำราแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง อาชญาวิทยา ประกอบด้วย 6 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา อาชญากรรม สำนักคิดเกี่ยวกับอาชญาวิทยา สาเหตุอาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม และการป้องกันอาชญากรรม และสถิติอาชญากรรม ส่วนที่สอง ส่วนเนื้อหาของทัณฑวิทยา ประกอบด้วย 6 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัณฑวิทยาและการลงโทษ วิวัฒนาการเกี่ยวกับการลงโทษ รูปแบบและวิธีการลงโทษ การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยใช้สถาบันการบริหารงาน เรือนจำในประเทศไทย และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยไม่ใช้สถาบัน ชื่อหนังสือ : อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา = CRIMINOLOGY AND PENOLOGY.                                     ผู้แต่ง : ภัทรวรรณ ทองใหญ่                                                                                                              เลขเรียกหนังสือ : LAW3133 66128 ภ214 2566                                                                           สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)
Read More
การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 8,12,15-16 เมษายน 2567 : ปิดบริการ วันเสาร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.              ○ ยกเว้น                           ...
Read More
1 2 3 4 41

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

Recent News

ปิดให้บริการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
09/05/2024By
วันปรีดี พนมยงค์
09/05/2024By
เวลาเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2567
01/05/2024By