ตำราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นกระบวนวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องสอบผ่านจึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ เนื้อหาโดยสังเขปเริ่มจากการเรียนรู้ถึงที่มาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาแบบตลาดวิชา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดการความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งสรุปประเด็นหลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน แนวทางการปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสำนึกนำ

ชื่อหนังสือ : ความรู้คู่คุณธรรม                                                                                          
ผู้แต่ง : วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ และคณะ                                                                                                        
เลขเรียกหนังสือ : RAM1000 62080 ค172 2562                                                                       
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)