ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา รวบรวมข้อมูลการใช้ถ้อยคำราชาศัพท์ที่สมควรใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น คำขึ้นต้น คำลงท้าย สรรพนามราชาศัพท์ ถ้อยคำที่ใช้ในการกราบบังคลทูล  กราบทูล และทูล ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร  เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ประสงค์จะนำราชาศัพท์ไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมตามชั้นอิสริยยศ ให้ถูกต้องตามแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องใช้ตำราชาศัพท์อยู่เป็นประจำ รวมถึงครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตนักศึกษา สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจค้นคว้า อันจะทำให้ราชาศัพท์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมสำคัญของชาติสืบไป

ชื่อหนังสือ : ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภาสภา                                                   
ผู้แต่ง : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
เลขเรียกหนังสือ : PL4162 ร221 2563
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)