เปิดให้บริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1-29 ธ.ค. 2565)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้

วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
(ยกเว้น วันที่ 15 และ 29 ธันวาคม 2565 ปิดบริการ เวลา 16.30 น., วันที่ 5, 12 และ 30 ธันวาคม 2565 ปิดบริการ)

วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
(ยกเว้น วันที่ 3, 10 และ 31 ธันวาคม 2565 ปิดบริการ)

วันอาทิตย์ ปิดบริการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน