ปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงระบบ

เรียน ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน

เนื่องจาก จะมีการปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงระบบฯ ในวันที่ 5, 10 และ 17 ตุลาคม 2566 ช่วงเวลา 22.00 น. และจะทำการตรวจสอบระบบฯ ก่อนเริ่มใช้งานในวันถัดไป หากพบปัญหา กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ จะส่งผลให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) (https://library.lib.ru.ac.th), ฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสารและเอกสาร และระบบยืมต่อ ไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้