การเปิด-ปิด ให้บริการในเดือนตุลาคม 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 2566)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ดังนี้

1. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2566 ปิดบริการ

วันเสาร์-อาทิตย์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

2. สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
วันจันทร์-ศุกร์
              • อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
              • อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2566 ปิดบริการ

วันเสาร์-อาทิตย์
              • อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน