นิเวศวิทยาการเมืองแนวสตรีนิยม

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักวิชาการและนักศึกษาที่สนใจ เป็นการนำทฤษฎีทางด้านสตรีนิยมมาใช้วิเคราะห์นิเวศวิทยาการเมือง ชี้ให้เห็นการดิ้นรน การปรับตัว และการประคับประคองชีวิตของผู้หญิงอีสาน จากที่เคยมีอำนาจควบคุมดูแลทรัพยากร เปลี่ยนไปสู่ภาวะไร้ซึ่งอำนาจ และการถูกคุกคามโดยรัฐและนายทุน รวมทั้งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความเสื่อมโทรมของป่าไม้ แหล่งน้ำ พืชพรรณ และสัตว์น้ำนานาชนิด ทำให้ผู้หญิงอีสานต้องเปลี่ยนไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ไม่คุ้นชินและเต็มไปด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

หนังสือเล่มนี้เป็นการบุกเบิกและท้าทายให้วงวิชาการไทยตั้งคำถามต่อความไม่เท่าเทียมของชายและหญิงที่ดำรงอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนา

ชื่อหนังสือ : นิเวศวิทยาการเมืองแนวสตรีนิยม Feminist political ecology

ผู้แต่ง : กนกวรรณ มะโนรมย์

เลขเรียกหนังสือ : HQ1194ก152565

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)