ณ ขณะอ่าน : บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

เป็นหนังสือที่รวบรวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับการอ่านภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะการอ่าน หนังสือเล่มนี้ให้แนวทางในการอ่านที่เป็นขั้นตอน เริ่มจากการอ่านขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการอ่านขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในยุคข้อมูลข่าวสารในโลกศตวรรษที่ 21  นอกจากเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้เป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนแล้ว ยังมีแบบฝึกหัดที่หลากหลายและแนวทางเฉลยแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning) ของผู้เรียนด้วย

ชื่อหนังสือ: ณ ขณะอ่าน : บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ผู้แต่ง : หัตถกาญจน์ อารีศิลป

เลขเรียกหนังสือ : PL4163 ณ4 2565

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)

Leave a Reply