ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษากฎหมายวิชาการสืบสวนและสอบสวน โดยเป็นลักษณะของหนังสืออ่านประกอบ โดยให้ความรู้ในตัวบทกฎหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับวิชาสืบสวนและสอบสวนเพิ่มเติม และกว้างขวางขึ้น

            เนื้อหาประกอบด้วยตัวบทกฎหมายที่สำคัญ  คำอธิบายพร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งเก่าและใหม่ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท

                             บทที่ 1  การสืบสวนคดีอาญา 

                             บทที่ 2  การสอบสวนคดีอาญา

                             บทที่ 3  ผู้เสียหายในคดีอาญา 

                             บทที่ 4  คำร้องทุกข์

                             บทที่ 5  คำกล่าวโทษ 

                             บทที่ 6  อำนาจพนักงานสอบสวนในการสอบสวน

                             บทที่ 7  การทำความเห็นทางคดีเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น

ชื่อหนังสือ : การสืบสวนและสอบสวน = Criminal Inquiry and Interrogation.                                      
ผู้แต่ง : ประโมทย์ จารุนิล                                                                                     
เลขเรียกหนังสือ : LAW3135 66114 ป171 2566                                                                       
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)