การเปิด-ปิด ให้บริการในเดือนกรกฏาคม 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 2566)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้

สำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก
วันจันทร์-ศุกร์
              • อาคาร 1 – 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                    – วันที่ 24-27 และ 31 กรกฎาคม 2566 เฉพาะอาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                    – วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ปิดบริการ
วันเสาร์
              • อาคาร 1 – 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ปิดบริการ
วันอาทิตย์
              ○ ปิดบริการ

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ปิดบริการ
วันเสาร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ปิดบริการ
วันอาทิตย์
              ○ ปิดบริการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน