การเปิด-ปิด ให้บริการในเดือนสิงหาคม 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 2566)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 1-2 และ 14 สิงหาคม 2566 ปิดบริการ

วันเสาร์-อาทิตย์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2566 ปิดบริการ

สำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก
วันจันทร์-ศุกร์
              • อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
              • อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                    ◘ วันที่ 1-2 และ 14 สิงหาคม  2566 ปิดบริการ
                    ◘ วันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์
              • อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2566 ปิดบริการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน