เวลาเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนเมษายน 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้

วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 8,12,15-16 เมษายน 2567 : ปิดบริการ

วันเสาร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น
                            วันที่ 6 และ 13 มีนาคม 2567 : ปิดบริการ

วันอาทิตย์ ปิดบริการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน