10 พระอาราม กรุงรัตนโกสินทร์

หนังสือเล่มนี้ รวบรวม 10 พระอารามที่สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 9 ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตสนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต แต่ละวัดจะอธิบายถึงประวัติความเป็นมา การสถาปนา การบูรณปฏิสังขรณ์วัดแต่ละรัชกาล ซึ่งพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่างๆ ได้ทรงทำนุบำรุงวัดอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดการสร้างสรรค์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม งานประดับตกแต่ง งานประณีตศิลป์ นำเสนอวัดในรัชกาลปัจจุบัน ด้านวิทยาการต่าง ๆ ของวัด

ชื่อหนังสือ : 10 พระอาราม กรุงรัตนโกสินทร์
ผู้แต่ง : ชัยพล สุขเอี่ยม และคณะ
เลขเรียกหนังสือ : BQ6337.B29 ส235 2565
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)