แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 2/2565

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการของห้องสมุดวิทยาเขตบางนามห้ดียิ่งขึ้น

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 2/2565