แนวปฏิบัติตามมาตราการป้องการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16) มหาวิทยาลัยรามคำแหง