หนังสือ เล่าเรื่องออทิสติก เป็นผลงานกรณีศึกษาเด็กออทิสติก ที่นำพฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบ และปัญหารายบุคคลที่ไม่เหมือนกัน เมื่อบุคคลเริ่มต้นสัมผัสกับคนที่เป็นออทิสติก อาจมีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ที่หลากหลาย ความรู้สึกทั้งหมดเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ และมีความคิดที่ว่า เด็กออทิสติกจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมที่เข้าใจยากและยากที่จะแก้ไข ทำให้เราต้องมีการศึกษาจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การจัดการพฤติกรรมเชิงบวก การจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสม และความรักอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลออทิสติก เพื่อนำเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด ทำให้หนังสือเล่มนี้อ่านสนุก มีเนื้อหาทางวิชาการที่ครอบคลุมทุกมิติ และเมื่ออ่านจบจะทำให้ทุกท่านรู้สึกขอบคุณ ดีใจ มีความหวัง และปิติยินดีที่จะเปลี่ยนความคิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจ ปรับเปลี่ยนความคิดให้เกิดการร่วมมือกันของทุกฝ่ายให้บุคคลออทิสติกอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ชื่อหนังสือ : เล่าเรื่องออทิสติก
ผู้แต่ง : จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์
เลขเรียกหนังสือ : LC4719 .T5 จ234 2566
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)