เมื่อโลกเปลี่ยน การศึกษาปรับ รับจิตวิญญาณใหม่

                การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การเรียนรู้ด้านการศึกษาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 
เพราะเราต้องปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด (Mindset) ให้เข้ากับบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น1.ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถตามให้ทันและนำผู้อื่นได้ 2.ภาคเอกชนควรเข้ามามีบทบาทในความร่วมมือเชิง Project based ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 3.บุคลากรทางการศึกษาควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ และแนะนำทางเลือกหรือวิธีคิดที่จะนำไปปรับปรุงและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 4.ครอบครัวต้องปล่อยให้ลูกได้รับประสบการณ์ มีMindsetที่ตัวเองต้องอยู่รอดได้ในสังคม และ5.ตัวเด็กเองที่จะต้องตั้งคำถาม หาวิธีการและคำตอบที่หลากหลายทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา ไม่ใช่เพียงการท่องจำ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และแข่งขันในเวทีโลกได้

ชื่อหนังสือ : เมื่อโลกเปลี่ยน การศึกษาปรับ รับจิตวิญญาณใหม่
ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ไสว ฟักขาว
เลขเรียกหนังสือ :  LC191 พ293 2566
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)