เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนนำบทเรียนที่ผ่านการสังเคราะห์จากการถกเถียงกันในแวดวงวิชาการ และผู้บริหารเมือง นำมาเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง เพื่อนำเสนอแนวคิด ประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบของประสบการณ์เชิงเปรียบเทียบของเมืองที่เป็นกลไกหลักในการพัฒนาและสร้างประเทศในระดับฐานราก และการให้คำนิยามของคำว่า “เมือง” ในด้านของโครงสร้างอำนาจหน้าที่ การพัฒนาขีดความสามารถของเมือง ตลอดจนความจำเป็นพื้นฐานของการสร้างเมืองที่ดีสู่การเป็นเมืองที่เลิศ โดยใช้กรณีตัวแบบ 3 ประเทศ คือ อังกฤษ เกาหลีใต้ และอินเดีย ซึ่งทั้ง 3 ประเทศมีรูปแบบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ใกล้เคียงกันอย่างน่าสนใจคือ มีการพัฒนาระบบเมือง และสร้างเครือข่ายเมืองศูนย์กลางในแต่ละภูมิภาค โดยกระจายทรัพยากรและการอุดหนุนจากภาครัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่ได้รับการให้ความสำคัญ หากทุกท่านอยากรู้รายละเอียดลึกลงไปสามารถมาติดตามอ่านกันได้ภายในเล่มนะคะ

ชื่อหนังสือ : เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน : ระบบเมือง และการพัฒนาเมืองเชิงมหภาค      
ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย และชัยวุฒิ ตันไชย                                                                      
เลขเรียกหนังสือ : HC445 ว2434 2565                                                                             
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)