เปิดให้บริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 2566)

ประกาศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

    1. วันจันทร์-วันศุกร์
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
          ปิดให้บริการ วันที่ 2 มกราคม 2566

    2. วันเสาร์-อาทิตย์
          ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
          ปิดให้บริการ วันที่ 1 มกราคม 2566

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ