เปิดให้บริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 2565)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้

          วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (ยกเว้น วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565)

          วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้น วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565)

          วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ