เปิดให้บริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 2565)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2565
การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
✤ ปิดให้บริการ วันที่ 13 และ 14 ตุลาคม 2565 ✤

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
✤ ปิดให้บริการ วันที่ 15, 16 และ 23 ตุลาคม 2565 ✤

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

เปิดบริการห้องสมุดเดือนตุลาคม-65