เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธ และสังคมโลกวิสัย

เสรีภาพ (Freedom) นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงมี ที่หมายถึงการกระทำใดๆที่เราสามารถเลือกทำได้ โดยไม่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของใคร รวมถึงพระสงฆ์ไทยด้วยเช่นกัน แต่การที่มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นศาสนจักรของรัฐมีมติให้พระสงฆ์ทุกวัดในประเทศเทศนาสอนประชาชนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และในขณะที่มีมติสั่งห้ามการจัดอภิปราย เสวนา แสดงประชาธิปไตยของประชาชน จึงเกิดคำถามต่อมาว่า “พระสงฆ์ เณร ไม่มีเสรีภาพทางศาสนาใช่หรือไม่”

หนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามโดยนำงานวิจัยเรื่อง “การปฏิรูปพระพุทธศาสนาสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 การกำหนดกรอบคุณค่าและแนวทางการปฏิรูปพระพุทธศาสนาในสังคมไทย”  ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับการปฏิรูปศาสนาคริสต์ในยุโรป โดยใช้แนวคิดโลกวิสัย นำมาวิเคราะห์ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาที่ถูกสร้างขึ้นผ่านกระบวนการปฏิรูปทางศาสนา

  

ชื่อหนังสือ : เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธ และสังคมโลกวิสัย.

ชื่อผู้แต่ง : สุรพศ ทวีศักดิ์

เลขเรียกหนังสือ : BQ4570 ส2471 2564 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : บริการทรัพยากรสารสนเทศทั่วไป  ชั้น 2 ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา