อุปนิษัท : คัมภีร์เพื่อความสงบศานติ

อุปนิษัท เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำบอกเล่าเกี่ยวกับการสัมผัสประสบการณ์ทางอภิญญา ซึ่งเป็นธรรมะของศาสนาฮินดู ถือกันว่าอุปนิษัทคือส่วนที่จับใจที่สุดของพระเวท เป็นการบันทึกประสบการณ์ของเหล่าผู้ปฏิบัติทางจิตจนเกิดฌานสมาบัติ และได้บรรลุทางธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยนำมาถ่ายทอดผ่านคัมภีร์อุปนิษัทที่สำคัญ ทั้ง 12 คัมภีร์ ได้แก่ กฐะ อีศะ เกนะ ปรัศนะ มุณฑกะ มัณฑูกยะ ไตตติรียะ ไอตเรยะ ฉานโทคยะ พฤหัทอารัณยกะ ไกวัลยะ เศวตาศวตระ ซึ่งสวามี ประภาวนันทะ และดร.เฟรเดอริค แมนเชสเตอร์เป็นผู้แปลคัมภีร์จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทยมาในเล่มนี้

ชื่อหนังสือ : อุปนิษัท : คัมภีร์เพื่อความสงบศานติ.

ผู้แต่ง : แปลจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาอังกฤษ โดย สวามี ประภาวนันทะ, เฟรเดอริค แมนเชสเตอร์ ; แปลเป็นภาษาไทย, กิ่ง

เลขเรียกหนังสือ : BL1111.32.T5 อ245 2565 
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)