ตำราวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา LAW3133 มีเนื้อหาของตำราแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง อาชญาวิทยา ประกอบด้วย 6 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา อาชญากรรม สำนักคิดเกี่ยวกับอาชญาวิทยา สาเหตุอาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม และการป้องกันอาชญากรรม และสถิติอาชญากรรม ส่วนที่สอง ส่วนเนื้อหาของทัณฑวิทยา ประกอบด้วย 6 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัณฑวิทยาและการลงโทษ วิวัฒนาการเกี่ยวกับการลงโทษ รูปแบบและวิธีการลงโทษ การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยใช้สถาบันการบริหารงาน เรือนจำในประเทศไทย และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยไม่ใช้สถาบัน

ชื่อหนังสือ : อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา = CRIMINOLOGY AND PENOLOGY.                                     
ผู้แต่ง : ภัทรวรรณ ทองใหญ่                                                                                                              
เลขเรียกหนังสือ : LAW3133 66128 ภ214 2566                                                                           
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)