ตำราเรียนวิชาหลักกฎหมายมหาชน LAW 1101 เป็นวิชาแรกในการศึกษากฎหมายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื้อหาสาระวิชาเป็นการปูพื้นฐานให้ได้เรียนรู้วิวัฒนาการของกฎหมายและศาล เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในระบบกฎหมายและระบบศาล ทั้งของต่างประเทศ และของไทย รวมถึงชื่อของกฎหมายไทยที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีขอบเขตของวิชาเกี่ยวกับการศึกษาความหมาย และพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิดพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะ และบทบาทความสำคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบ รูปของรัฐ ความเป็นนิติบุคคล และสถาบันต่างๆของรัฐ การปกครองโดยกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน นิติวิธีของกฎหมายมหาชน การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษากฎหมายได้เข้าใจกฎหมายมหาชน และหลักกฎหมายมหาชนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไป

ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมหาชน = Principle of Public Law                                              
ผู้แต่ง : กิจบดี ก้องเบญจภุช                                                                                                     
เลขเรียกหนังสือ : LAW1101 65005 ก232 2565                                                                                 
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)