สำนักหอสมุดกลาง เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 10 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2565

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดให้มีการบรรยายและสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงทำการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
ระหว่างวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม – วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ดังนี้

          วันจันทร์ – ศุกร์          เวลา 08.30-18.30 น.(ขยายเวลา จากเดิมเปิดให้บริการถึงเวลา 16.30 น.)
          วันเสาร์          เวลา 08.30-16.30 น.(เพิ่มวัน จากเดิมปิดให้บริการในวันเสาร์ – อาทิตย์)

*เว้นวันศุกร์ที่ 13 – วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

โดยให้บริการเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งต้องแสดงบัตรแสดงตนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ