สะท้อนการจัดการความรู้จาก ‘ความท้าทาย’

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนนำบทเรียนที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากการศึกษาวิจัย ความคิดริเริ่ม และประสบการณ์ของผู้เขียนเอง ในเรื่องของความท้าทาย ได้แก่ ความท้าทายเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรในการจัดทำการจัดการความรู้ และการสร้างความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้อย่าถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาด้านการจัดการความรู้องค์กรต่อไปได้ ซึ่งแต่ละบทต่างก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของ “การสื่อสาร” จึงมีความน่าสนใจ ชวนติดตาม และเข้าใจง่าย หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจทางด้านการจัดการความรู้ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ หรือนักปฏิบัติงานทางด้านการจัดการความรู้ แต่ควรมีความรู้เบื้องต้นมาก่อน เพราะหนังสือเล่มนี้นำเสนอเพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ

ชื่อหนังสือ : สะท้อนการจัดการความรู้จาก ‘ความท้าทาย’
ผู้แต่ง : มงคลชัย วิริยะพินิจ
เลขเรียกหนังสือ : HD 30.2 ม12 2565
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)