ศาสนากับการเมือง

แม้ในปัจจุบันนี้วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตและมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ในสังคมปัจจุบันยังพบการขัดแย้งของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ทำการศึกษา ค้นคว้ารวบรวมความรู้ในแง่วิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและการเมือง เพื่อหาคำตอบในเรื่องนี้ ในเนื้อหาผู้เขียนได้อธิบายถึงความหมายของศาสนาคืออะไร ความคิดเห็นของคนทั่วไปต่อศาสนา อิทธิพลของศาสนาต่อตัวตนมนุษย์ ศาสนาต่อระบบการเมืองและเศรษฐกิจ ลักษณะของแต่ละศาสนาใหญ่ ความรู้ทางศาสนากับการพัฒนาพรรคการเมือง และการยกตัวอย่างการต่อสู้ระหว่างศาสนากับการเมืองของประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย ฟิลิปปินส์ ไทย เป็นต้น และบทสุดท้ายเป็นการสรุปให้เห็นว่าพลังของศาสนาที่มีต่อสังคมและการเมืองจากเรื่องราวการต่อสู้ในบทก่อนที่กล่าวมาเป็นอย่างไร

ชื่อหนังสือ : ศาสนากับการเมือง
ผู้แต่ง : สันติภาพ ณ ชะเยือง
เลขเรียกหนังสือ : BL65 .P7 ส215 2565                                                                                               
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)