ระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน

จากการที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ด้านการบรรยายวิชา ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้เรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองในความเป็นจริง ผู้เขียนจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีตำราประกอบการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองให้กับผู้สนใจทั่วไป หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค โดยภาคที่ 1 เป็นเรื่องศาลในทางกฎหมายมหาชน ภาคที่ 2 เป็นเรื่องคดีในทางกฎหมายมหาชน และภาคที่ 3 เป็นเรื่องการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน ซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชนเป็นหลัก หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เนื้อหาในเล่มน่าสนใจเพียงใด ตามมาอ่านกันได้เลยค่ะ

ชื่อหนังสือ : ระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน

ชื่อผู้แต่ง  : ธีระ  สุธีวรางกูร

หมวดหมู่  : KPT200 ธ237 2565

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)