มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์

มานุษยวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ โดยหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมกลุ่มแนวคิดมานุษยวิทยากลุ่มหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อทำความเข้าใจมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการชาติพันธุ์นิพนธ์หรือชาติพันธุ์วรรณนา เนื้อหาในเล่มแบ่งนำเสนอเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก มานุษยวิทยาก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 21 ถึงปัจจุบัน กล่าวถึงพัฒนาการมานุษยวิทยาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน ส่วนที่สอง จุดเปลี่ยนทางภววิทยาและจุดเปลี่ยนพ้นมนุษย์ มีการอธิบายถึงความหมายของทั้ง 2 คำ อภิปรายให้เห็นที่มาที่ไป และข้อถกเถียงสำคัญ ส่วนที่สาม การแบ่ง 4 ลักษณะ ภววิทยา สปีชีส์ พื้นที่ และความรู้ มีการอภิปรายลักษณะเด่นทั้งในทางทฤษฎีและวิธีวิทยาของแนวการศึกษามานุษยวิทยาพ้นมนุษย์ พร้อมทั้งมีบทสรุปสาระสำคัญของบทความ

ชื่อหนังสือ : มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์.

ผู้แต่ง : ยุกติ มุกดาวิจิตร … [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ : BD540 ม224 2564 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)