ภาษาอังกฤษในวิชาชีพกฎหมาย

       หนังสือภาษาอังกฤษในวิชาชีพกฎหมาย เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันในวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกจากภาษาอังกฤษที่ใช้กันโดยทั่วไป เพื่อให้มีความแตกต่างจากงานเขียนอื่นๆ ผู้เขียนจึงได้นำเสนอด้วยศัพท์กฎหมายสาขาต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะได้เรียนรู้ความหมายคำศัพท์เหล่านั้น เพื่อนำไปใช้ได้ในบริบท  ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องกับบริบทในทางกฎหมายนั้นจำเป็นที่ต้องมีตัวอย่างชัดเจนที่แสดงคำศัพท์ประกอบไปด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้

ชื่อหนังสือ : ภาษาอังกฤษในวิชาชีพกฎหมาย = English in the legal profession                                      
ผู้แต่ง : พินัย ณ นคร.                                                                                           
เลขเรียกหนังสือ :  PE1116.L3 พ235 2566
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)